Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je wat jouw rechten en plichten zijn bij het bezoeken van de website(s) van Boete.nu B.V. en bij het gebruik van de dienst van Boete.nu, en wat de rechten en plichten zijn van Boete.nu B.V. met betrekking tot het gebruik van de website en de dienstverlening. Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan kun je Boete.nu B.V. bereiken via de mail op: info@boete.nu.

De algemene voorwaarden van Boete.nu B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Boete.nu B.V. (“Boete.nu”, “wij”, “ons” of “onze”, en waaronder begrepen haar filialen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers). Boete.nu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86129627. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten ten opzichte van Boete.nu B.V.. Verder in deze tekst zal Boete.nu B.V. voor de leesbaarheid verder worden weergegeven als “Boete.nu”

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Definities

 1. Diensten: (mobiele) applicaties, websites, chatbots of andere diensten van Boete.nu.
 2. Boete.nu. inhoud: inhoud van de Diensten die in eigendom of in licentie is bij Boete.nu.
 3. Gebruikers inhoud: de informatie die door de gebruiker wordt geüpload en gedeeld met Boete.nu B.V..

1.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten of enige andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Boete.nu. en u, waaronder ook alle gevolgen van dergelijke overeenkomsten of handelingen.
 2. Door het gebruiken van de Diensten of door het plaatsen van een vinkje in het vakje met de tekst “Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord” stemt u in dat u gebonden bent aan deze algemene voorwaarden.
 3. Indien u besluit gebruik te maken van de Diensten, ontvangt u van Boete.nu een opdrachtbevestiging per e-mail. De opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de rechtsbetrekking tussen u en Boete.nu.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtbevestiging voor.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen en gelden alleen voor de in de afwijking genoemde overeenkomsten.
 6. Eventuele algemene voorwaarden, in welke vorm dan ook, van u worden door Boete.nu uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tussen u en Boete.nu.
 7. Door het gebruik van de Diensten gaat u ermee akkoord dat de Diensten zo nu en dan upgrades en updates ondergaan, zodat Boete.nu de Diensten kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke upgrades en updates van de Diensten, tenzij een upgrade of update gepaard gaat met nieuwe algemene voorwaarden. Die nieuwe algemene voorwaarden vervangen in dat geval deze algemene voorwaarden.

 

2. Voorwaarden met betrekking tot beroep tegen boetes

2.1 Beoordeling van boetes

 1. Boete.nu beoordeelt momenteel de haalbaarheid van een bezwaar tegen de volgende zaken:
  1. Boetes op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Dit zijn de zogenaamde ‘Mulderboetes’, te herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau.
  2. Parkeerboetes die een gemeente heeft opgelegd als naheffingsaanslag voor parkeerovertredingen. Deze boete ziet er per gemeente anders uit. U ontvangt geen beschikking van het CJIB.
  3. Wegsleepboetes (bestuursdwang) die een gemeente heeft opgelegd. Deze boete ziet er per gemeente anders uit. U ontvangt geen beschikking van het CJIB.
  4. Klaagschriften wegens de invordering van een rijbewijs danwel motorvoertuig.
  5. WOZ beschikkingen van gemeenten.
  6. Strafbeschikkingen, te herkennen aan de S of O in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau.
  7. Boete.nu kan onder omstandigheden ook de haalbaarheid van een bezwaar tegen andere categorieën (verkeers)boetes beoordelen en besluiten deze in behandeling te nemen.
 2. Wanneer u een verkeersboete indient bij Boete.nu die valt onder de definitie van artikel 2.1 lid 1 sub a, b, c of e, beoordeelt Boete.nu uw boete voor €12,99 op de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek bepaalt of Boete.nu uw boete in behandeling neemt. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de uitkomst van dit onderzoek.
 3. Boete.nu is niet verplicht een opdracht in behandeling te nemen.
 4. Wanneer Boete.nu uw boete in behandeling neemt dient u Boete.nu te machtigen tot het voeren van verweer tegen de boete in alle instanties (zoals genoemd in artikel 2.2 lid 1 hieronder).

2.2 Behandeling van boetes

 1. Mulderboetes. Wanneer Boete.nu een Mulderboete in behandeling neemt, zal Boete.nu in eerste aanleg in administratief beroep gaan bij de officier van justitie. In tweede aanleg kan Boete.nu in beroep bij de bevoegde kantonrechter. In derde instantie kan Boete.nu hoger beroep instellen bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.
 2. Naheffingsaanslagen. Wanneer Boete.nu een naheffingsaanslag in behandeling neemt, zal Boete.nu in eerste aanleg in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente. In tweede aanleg kan Boete.nu in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank. Tot slot kan er hoger beroep worden ingesteld bij het betreffende Gerechtshof.
 3. Boete.nu beoordeelt per geval of beroep of hoger beroep zinvol is. Boete.nu is niet verplicht beroep of hoger beroep in te stellen.
 4. Als u het niet eens bent met de beslissing van Boete.nu omtrent bezwaar, beroep of hoger beroep, kunt u dit zelf instellen en vervalt de machtiging die u aan Boete.nu heeft verleend.
 5. Als Boete.nu van mening is dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding is toegekend, behoudt Boete.nu het recht in uw naam in beroep of hoger beroep te gaan met betrekking tot de proceskostenvergoeding. Zie voor meer informatie omtrent de proceskostenvergoeding artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden.
 6. Via e-mail houdt Boete.nu u op de hoogte van de werkzaamheden van Boete.nu en de status van uw procedure.
 7. Om de kosten te beperken en de voortgang te bevorderen legt Boete.nu in beginsel geen concepten aan u voor, voorafgaand aan het indienen van verweerschriften. Op uw verzoek kunt u voorafgaand inzage krijgen in deze concepten. De ingediende documenten kunt u opvragen bij Boete.nu, of zodra de website een dashboard bevat, in uw dashboard.
 8. Mocht Boete.nu u wel een concept voorleggen ten behoeve van het verweer tegen de boete, dan beschouwt Boete.nu dit concept als door u goedgekeurd wanneer u niet binnen 10 dagen inhoudelijk heeft gereageerd, dan wel op de voorlaatste dag van de beroepstermijn.

2.3 Vergoeding en betaling

 1. De vergoeding van Boete.nu voor het voeren van verweer tegen bestuursrechtelijke zaken die u instuurt en Boete.nu in behandeling heeft genomen, bestaat uit de proceskostenvergoeding die u wordt toegewezen op grond van het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht (“Bpb“).
 2. Indien aan u geen proceskostenvergoeding op grond van de Bpb wordt toegewezen in samenhang met de werkzaamheden die Boete.nu heeft verricht, bent u niets meer verschuldigd aan Boete.nu dan u reeds heeft voldaan aan Boete.nu.
 3. De vergoeding van Boete.nu voor het voeren van verweer tegen strafbeschikkingen en klaagschriften die u instuurt en Boete.nu in behandeling heeft genomen, bestaat uit de vergoeding die u wordt toegewezen naar aanleiding van een door ons namens u ingediend verzoekschrift krachtens artikel 530 Sv. Middels deze procedure worden onze daadwerkelijk gemaakte kosten verhaald op de overheid. Deze betreffen €150,- ex BTW per uur (€181,50 inclusief BTW). Voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift geldt een forfaitair bedrag dat bij wet is vastgesteld. Bij een behandeling ter zitting geldt ook daar een forfaitair bedrag.
 4. Bij het voeren van verweer tegen zaken als bedoeld in 2.1 lid 1 sub a, b, c of e zal Boete.nu ernaar streven dat een eventueel toe te wijzen proceskostenvergoeding direct op haar bankrekening wordt bijgeschreven.
 5. Bij het voeren van verweer tegen een klaagschrift en/of strafbeschikking wordt het toegekende bedrag overgemaakt op uw rekening.
 6. Indien de proceskostenvergoeding op uw bankrekening wordt gestort, bent u verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 10 dagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Boete.nu met IBAN NL79RABO0190172177. Dit bankrekeningnummer wordt ook vermeld op onze website.
 7. Indien u dit nalaat of om een andere reden in verzuim bent, zijn de vorderingen van Boete.nu op u direct en geheel opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Boete.nu. Bovendien heeft Boete.nu in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boete.nu maakt voor het incasseren van haar vorderingen, zullen op u worden verhaald.

 

3. Algemeen

3.1 Uitvoering

 1. Boete.nu behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen of uw zaak door Boete.nu zal worden aangenomen of niet.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Diensten te weigeren voor elke willekeurige persoon onder opgave van redenen.
 3. Boete.nu neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich de overeenkomst naar haar beste inzicht uit te voeren.
 4. U verplicht zich om Boete.nu alle relevante informatie tijdig en correct te verstrekken. Bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van deze informatie mag Boete.nu haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade of kosten.
 5. U maakt bij uw communicatie met Boete.nu of met door Boete.nu aangewezen derden gebruik van de door Boete.nu voorgestelde gegevensdragers en communicatiemiddelen. U gebruikt deze in overeenstemming met de door Boete.nu gegeven voorschriften en aanwijzingen.
 6. De Diensten zijn en blijven in eigendom en in beheer van Boete.nu.

3.2 Machtiging

 1. De wetgever heeft bepaald dat u Boete.nu dient te machtigen alvorens Boete.nu u juridisch mag vertegenwoordigen bij het voeren van verweer tegen uw boete. Wanneer Boete.nu uw zaak in behandeling neemt, dient u digitaal uw handtekening te zetten waarmee u tevens akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 2. Het toesturen en retourneren van deze machtiging geschiedt in beginsel digitaal. Met toestemming van Boete.nu is dit ook via andere kanalen mogelijk. Zonder een ondertekend machtigingsformulier kan Boete.nu u niet vertegenwoordigen, en zullen wij niet-ontvankelijk worden verklaard bij de betreffende instanties.
 3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van Boete.nu zal niet verder strekken dan nodig voor behandeling van uw opdracht. Boete.nu is niet verantwoordelijk voor eventuele andere juridische geschillen en de afhandeling daarvan.
 4. Het is niet toegestaan wijzigingen op het machtigingsformulier aan te brengen.

3.3 Registratie en accountbeveiliging

 1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen.
 2. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is. U bent verplicht uw accountsgegevens bij te werken om de juistheid te behouden.
 3. U zult de inloggegevens van andere Boete.nu gebruikers niet gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 4. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Diensten en u mag het schenden van deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Boete.nu niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 5. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.
 6. U zult via de Diensten niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 7. U bent verantwoordelijk voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Diensten.

3.4 Veiligheid

 1. U mag de Diensten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht en de privacy policy van Boete.nu (te vinden op de website).
 2. Het is niet toegestaan de Diensten of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Diensten te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Boete.nu-pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 3. U mag de Diensten niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website zodanig veranderen, wijzigen of aanpassen dat deze wordt geassocieerd met de Diensten of met Boete.nu zelf.
 4. ‘Crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Diensten via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaardprotocollen voor zoekmachines of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Boete.nu) is niet toegestaan.

3.5 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan de broncode van de Diensten te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Boete.nu.
 2. Boete.nu inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Boete.nu heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Boete.nu inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Boete.nuinhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Boete.nu inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 3. De naam en het logo van Boete.nu zijn handelsmerken van Boete.nu. Deze handelsmerken mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boete.nu. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Boete.nu zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boete.nu, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

3.6 Derden

 1. De Diensten of communicatie die u ontvangt van de Diensten, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Diensten kunnen ook inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Boete.nu controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Boete.nu op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.

3.7 Afwijzing van garanties

 1. Voor zover toegestaan door de wet, geeft Boete.nu geen garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Diensten, de Boete.nu inhoud, de Gebruikers inhoud of de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Boete.nu of via de Diensten. Bovendien wijst Boete.nu hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. Boete.nu garandeert niet dat de Diensten foutloos of ononderbroken zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten of de server die de Diensten beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, waaronder virussen. Boete.nu verklaart en garandeert niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Diensten nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. U erkent dat uw gebruik van de Diensten geheel op eigen risico is. Hoewel het de intentie is van Boete.nu dat de Diensten zo veel mogelijk beschikbaar zijn, kunnen er momenten zijn dat de Diensten worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.

3.8 Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijk van Boete.nu voor enige schade die voortvloeit uit onze dienstverlening is beperkt tot het bedrag van de door u ingediende boete(s), behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wet en behoudens opzet of bewust roekeloos handelen door leidinggevend personeel van Boete.nu.
 2. Anders dan de aansprakelijkheid beschreven in artikel 3.8 lid 1 van deze algemene voorwaarden, is Boete.nu niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook, waaronder voor directe, indirecte, economische, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirect te maken heeft met:
  1. de Diensten;
  2. de Boete.nu inhoud;
  3. de Gebruikers inhoud;
  4. uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Diensten;
  5. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Boete.nu of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Diensten;
  6. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
  7. eventuele fouten of omissies in de werking van de Diensten; of
  8. enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, zoals schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, ook als deze schade te voorzien was of als Boete.nu in kennis is gesteld of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Diensten).
 3. In geen geval zal Boete.nu aansprakelijk zijn voor iemand anders zijn verlies, schade of letsel.
 4. Boete.nu is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden
 5. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u meent te hebben tegen Boete.nu verjaart na één jaar vanaf het moment waarop de claim is ontstaan.

3.9 Vrijwaring

 1. U gaat akkoord Boete.nu op eerste verzoek te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten (inclusief de vergoedingen voor advocaten) van derden die voortvloeien uit:
  1. uw toegang tot het gebruik van de Diensten;
  2. uw directe of indirecte activiteiten op of via de Diensten;
  3. uw schending of vermeende schending van deze algemene voorwaarden;
  4. uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueeleigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
  5. uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van (semi-)overheidsinstanties, waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
  6. een onjuiste voorstelling door u.
 2. U zult volledig meewerken aan de verdediging tegen een claim bedoeld in lid 1 zoals Boete.nu van u vraagt.
 3. Als schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Boete.nu zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor.
 4. U zult in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boete.nu.

3.10 Bewijs

 1. Een uittreksel uit de administratie van Boete.nu strekt tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u te leveren tegenbewijs.
 2. Als datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending, ontvangst of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit de administratie van Boete.nu.
 3. Een kopie, scan of (digitale) foto van een handtekening komt dezelfde bewijskracht toe als een echte handtekening.

3.11 Tussentijdse beëindiging

Als u tussentijds de opdracht beëindigt, zal Boete.nu de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis de aan de opdracht bestede uren tegen een redelijk tarief. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat Boete.nu aan vergoeding had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd.

3.12 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen. Boete.nu zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

3.13 Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door Boete.nu kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Boete.nu haar rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat (of enig ander) recht.

3.14 Gebiedsgebonden beperkingen

 1. De informatie die binnen de Diensten wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Boete.nu zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Boete.nu mag de beschikbaarheid van (enig onderdeel van) de Diensten, of enige aanvulling daarop of uitbreiding daarvan, te allen tijde beperken tot bepaalde personen, geografische gebieden of jurisdicties.
 2. Het is verboden om software van de Diensten te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Diensten te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

3.15 Wijzigingen

 1. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).
 2. Tenzij Boete.nu (i) juridisch verplicht is wijzigingen door te voeren of (ii) vanwege administratieve redenen wijzigingen doorvoert, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om u in kennis te stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden, voordat deze van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Diensten te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden u akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden door de Diensten te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten).
 3. U dient de Bijgewerkte Voorwaarden door te lezen voordat u de Diensten gebruikt.
 4. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die in dat geval wordt aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. De Bijgewerkte Voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten. Deze algemene voorwaarden blijven gelden voor alle geschillen die voor het eerst ter sprake zijn gekomen voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden.

3.16 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen voortvloeiende daaruit of uit uw gebruik van de Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Boete.nu, welke mochten ontstaan naar aanleiding van één van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst tussen u en Boete.nu, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg. Nadat Boete.nu zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, kunt u zich binnen een periode van een maand na deze schriftelijk kennisgeving ook wenden tot de rechter die op grond van de wet bevoegd is.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.17 Persoonsgegevens

Boete.nu mag persoonsgegevens van u verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst Boete.nu naar haar privacy policy, te vinden op haar website.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Boete.nu door een e-mail te sturen naar info@boete.nu.