Boete ontvangen voor het negeren van een geslotenverklaring?

Een boete voor een geslotenverklaring is een veel voorkomende verkeersboete voor veel bestuurders. Het negeren van een geslotenverklaring kan leiden tot een flinke boete. Echter, in veel situaties blijken deze verkeersboetes onterecht.

Heb jij een boete voor een gesloten verklaring ontvangen of valt deze boete binnenkort bij jou in de brievenbus?

Lees dan snel verder over wat een geslotenverklaring is, waarom deze boetes vaak onterecht zijn en hoe je bezwaar kunt indienen tegen deze verkeersboete.

geslotenverklaring boete

Wat is een gesloten verklaring?

Een geslotenverklaring is een verkeersbord dat aangeeft dat is om een bepaalde straat in te rijden. Dit kan voor alle voertuigen gelden maar ook voor slechts bepaalde voertuigen, ook is het mogelijk dat je enkel tussen bepaalde tijdstippen niet door de straat mag rijden. Het doel van een geslotenverklaring is meestal om de verkeersstromen te reguleren, de veiligheid te verbeteren of bepaalde gebieden te beschermen. Het negeren van een geslotenverklaring kan leiden tot een flinke verkeersboete voor de bestuurder.

Welke soorten gesloten verklaringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten gesloten verklaringen. Enkele voorbeelden van geslotenverklaringen zijn:

Voertuigbeperkingen

Dit type geslotenverklaring verbiedt bepaalde categorieën voertuigen om een bepaalde weg of gebied te betreden. 

Een voorbeeld hiervan is dat je een straat wel in mag met een snorfiets en bromfiets maar niet met een auto of motor.

Tijdsbeperkingen

In sommige gevallen kan een weg alleen toegankelijk zijn gedurende bepaalde uren
van de dag. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in gebieden met veel verkeer tijdens spitstijden. 

Juist in de spitsuren mag er niet door deze straat worden gereden. Denk hierbij aan de Griftdijk in Nijmegen of de Busbrug de Binding in Zaandam. Dit noemen ze ook wel een spitsknip.

Milieuzones

In steden en gebieden met specifieke milieuproblemen kunnen geslotenverklaringen van kracht zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Bepaalde voertuigen die niet aan bepaalde milieunormen voldoen, kunnen worden verboden om in deze zones te rijden.

 

Wanneer is een boete voor een geslotenverklaring onterecht?

Helaas zijn er talloze gevallen waarin bestuurders onterecht worden beboet voor het negeren van een geslotenverklaring. Hier zijn enkele redenen waarom dit vaak gebeurt:

Onvoldoende of verwarrende bewegwijzering

Een boete voor een geslotenverklaring kan onterecht zijn wanneer er sprake is van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering. Bewegwijzering speelt een cruciale rol bij het informeren van bestuurders over verkeersregels en -beperkingen. Als de bewegwijzering onvoldoende of verwarrend is, kan dit leiden tot misinterpretatie van de verkeerssituatie en het per ongeluk negeren van een geslotenverklaring. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege onvoldoende of verwarrende bewegwijzering:

Ontbrekende of beschadigde verkeersborden

Als een verkeersbord dat een geslotenverklaring aangeeft ontbreekt of beschadigd is, kan een bestuurder zich mogelijk niet bewust zijn van de beperking en per ongeluk de geslotenverklaring negeren. 

In dit geval kan een boete als onterecht worden beschouwd, omdat de bestuurder niet op de hoogte was van de verkeersbeperking.

Onvoldoende zichtbaarheid

Bewegwijzering moet duidelijk zichtbaar zijn voor bestuurders, vooral in omstandigheden met beperkt zicht, zoals bij slecht weer, duisternis of obstructies. Als de bewegwijzering niet goed zichtbaar is, kan een bestuurder de geslotenverklaring over het hoofd zien en per ongeluk overtreden. 

In dit geval kan een boete als onterecht worden beschouwd vanwege de ontoereikende zichtbaarheid van de bewegwijzering.

Het bord staat niet op de foto / er is helemaal geen foto

Als er sprake is van handhaving door middel van cameratoezicht dan staat het bord meestal niet op de foto. De gemeente moet in dat geval maandelijks alle bebording controleren. Dit moet worden vastgelegd in een proces-verbaal. 

Dit blijkt uit het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden. Ontbreekt er een schouwrapport dan is de boete ongeldig.

Verwarrende of tegenstrijdige bewegwijzering

Soms kan de bewegwijzering verwarrend zijn, bijvoorbeeld door tegenstrijdige instructies of onduidelijke symbolen. 

Als een bestuurder in een situatie terechtkomt waarin de bewegwijzering verwarrend is en het niet duidelijk is of een weg al dan niet toegankelijk is, kan een boete als onterecht worden beschouwd.

Een fuik

Het komt ook voor dat je een straat in rijdt en daar niet meer kan keren en je niet anders kan dan de geslotenverklaring te negeren. 

Er is dan sprake van een fuik en dit is niet toegestaan. De boete is dan onterecht.

 

Je bent het bord nog niet gepasseerd.

In Maastricht zijn er tien duizenden boetes onterecht opgelegd omdat de camera al een foto maakte van auto’s die nog niet voorbij het bord waren. Als een auto kort voor het bord ging staan dan werd er al een foto gemaakt terwijl niet alle auto’s ook daadwerkelijk zijn doorgereden. 

Sommige auto’s reden weer achteruit, maar wie achteruit is gereden en wie niet valt niet vast te stellen op een foto. Al deze boetes bleken onterecht te zijn.


In geval van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering is het belangrijk dat bestuurders stappen ondernemen om bezwaar te maken tegen een onterechte verkeersboete.

boete geslotenverklaring onterecht

Technische problemen

Verkeerscamera’s en andere technologische systemen die worden gebruikt om overtredingen te detecteren, zijn niet foutloos. Er kunnen technische problemen optreden die leiden tot onterechte boetes. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege technische problemen:

Slechte beeldkwaliteit

Als de beeldkwaliteit van een verkeerscamera slecht is of als er storingen zijn opgetreden tijdens het vastleggen van een vermeende overtreding, kan dit leiden tot onnauwkeurige of onbetrouwbare bewijsmaterialen. 

Als gevolg hiervan kan een boete voor het negeren van een geslotenverklaring als onterecht worden beschouwd.

Verkeerd geregistreerde kentekens

Het kan voorkomen dat de kentekens van voertuigen verkeerd worden geregistreerd door de geautomatiseerde systemen die verkeersovertredingen detecteren. Dit kan leiden tot een verkeerde identificatie van het voertuig dat de geslotenverklaring heeft genegeerd. 

Als een bestuurder kan aantonen dat het geregistreerd kenteken niet overeenkomt met zijn of haar voertuig, kan een boete als onterecht worden beschouwd. Een veel gekend probleem is dat een computer vaak een R en een P door elkaar haalt.

Foutieve gegevens interpretatie

Bij het verwerken van gegevens kunnen er menselijke of technische fouten optreden bij het interpreteren van de verzamelde informatie. Dit kan leiden tot verkeerde conclusies over een vermeende overtreding van een geslotenverklaring. 

Als een bestuurder kan aantonen dat er fouten zijn gemaakt bij het analyseren of interpreteren van de gegevens, kan een boete als onterecht worden beschouwd.

Aanhangwagens

Rijd je door een geslotenverklaring met een aanhangwagen achter je voertuig en heeft deze aanhangwagen een eigen kenteken? 

In dat geval moet de boete worden opgelegd aan het trekkende voertuig en niet op het kenteken van de aanhangwagen.

Menselijke fouten

Handhaving of de politie kan ook menselijke fouten maken bij het beoordelen van overtredingen. Ze kunnen bijvoorbeeld een verkeerd voertuig identificeren of verkeerde conclusies trekken op basis van beperkte informatie. Deze fouten kunnen leiden tot onterechte boetes voor bestuurders. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege menselijke fouten:

Verkeerde voertuigidentificatie

Het kan voorkomen dat handhaving een verkeerd voertuig identificeert als degene die een geslotenverklaring heeft genegeerd. Dit kan gebeuren als gevolg van vergissingen bij het noteren van kentekens, het interpreteren van beeldmateriaal of andere factoren. 

Als een bestuurder kan aantonen dat zijn of haar voertuig ten onrechte is geïdentificeerd, kan een boete als onterecht worden beschouwd.

Onvolledige informatie

Handhaving kan soms conclusies trekken op basis van onvolledige of onnauwkeurige informatie. Bijvoorbeeld, als er alleen beperkt bewijsmateriaal beschikbaar is dat niet voldoende de overtreding ondersteunt, kan een boete als onterecht worden beschouwd. 

Bestuurders kunnen bezwaar maken en aanvullende informatie verstrekken om de situatie op te helderen.

Verkeerde interpretatie van de omstandigheden

Het kan voorkomen dat Handhaving verkeerde conclusies trekt over de omstandigheden waarin een vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Ze kunnen belangrijke factoren over het hoofd zien die de acties van een bestuurder rechtvaardigen, zoals verzachtende omstandigheden of onvoorziene situaties. 

Als een bestuurder kan aantonen dat er sprake was van verkeerde interpretatie van de omstandigheden, kan een boete als onterecht worden beschouwd.

Onbevoegde verbalisant

Er bestaan verschillende soorten verbalisanten. Dit zijn bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), deze zijn onderverdeeld in domeinen.
Zo mag een BOA uit het domein openbare ruimte enkel een boete opleggen voor het negeren van een geslotenverklaring als deze is ingesteld in het kader van de leefbaarheid. Dat is niet altijd het geval. 

Zo mag ook de ene BOA wel bekeuren voor het vissen zonder vergunning en de andere BOA mag dat niet. Een politieagent valt onder het domein “generieke opsporing”. Deze hebben de meeste bevoegdheden.

Het is belangrijk dat bestuurders zich bewust zijn van hun rechten om bezwaar te maken tegen een onterechte boete als gevolg van menselijke fouten.

Verzachtende omstandigheden

Er zijn situaties waarin het negeren van een geslotenverklaring gerechtvaardigd kan zijn vanwege verzachtende omstandigheden. Enkele voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:

Noodsituaties

In geval van een noodsituatie, zoals een levensbedreigende situatie of een dringende medische behoefte, kan een bestuurder gedwongen zijn om een geslotenverklaring te negeren om snel hulp te zoeken of letsel te voorkomen. 

In deze gevallen kan een boete onterecht zijn, omdat het prioriteren van de veiligheid en gezondheid van mensen prioriteit heeft boven de naleving van de verkeersregels.

Overmacht

In sommige gevallen kan een bestuurder geconfronteerd worden met onverwachte en onvermijdelijke omstandigheden die het negeren van een geslotenverklaring rechtvaardigen. 

Bijvoorbeeld, als er plotselinge wegversperringen, natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om de geslotenverklaring te volgen, kan een boete als gevolg van het negeren ervan als onterecht worden beschouwd.

Als een bestuurder van mening is dat een boete onterecht is vanwege verzachtende omstandigheden, kan hij of zij bezwaar maken. Het is raadzaam om eventueel bewijsmateriaal of getuigenissen te verzamelen die de verzachtende omstandigheden ondersteunen bij het indienen van het bezwaar.

Bezwaar maken tegen boete in strijd met geslotenverklaring

Ben je recentelijk beboet voor het negeren van een geslotenverklaring? Denk je dat de boete onterecht is? Maak je geen zorgen, je staat er niet alleen voor! Bij Boete.nu begrijpen we dat er situaties zijn waarin een boete voor een geslotenverklaring onterecht kan zijn, en we zijn hier om je te helpen.

Met onze specifieke kennis van bestuurs- en strafrecht, en ervaring met alle relevante wetgeving voor verkeerszaken, winnen we maar liefst 1 op de 3 zaken.

Ook hebben we het hele proces zo simpel mogelijk gemaakt. Met een paar eenvoudige stappen kun je je bezwaar indienen en Boete.nu zal de rest afhandelen. Dit bespaart je kostbare tijd en moeite en je vergroot je kansen om je boete met succes aan te vechten en het gewenste resultaat te behalen.