1. Introductie

Boete.nu respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Boete.nu B.V., gevestigd op de Boschstraat 21, 6211 AS in Maastricht.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook je kenteken, de pleegdatum en tijdstip waarop een vermeende overtreding  heeft plaatsgevonden zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp’er, heb je een eenmanszaak of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we anders je boete niet kunnen aanvechten. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens verstrek je zelf uit eigen beweging aan ons zodat we contact met je kunnen opnemen inzake je boete.

Daarnaast kan het voor jouw zaak noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je kenteken, de pleegdatum en het pleegtijdstip, ook deze gegevens verstrek je uit eigen beweging door het insturen van een kopie van de CJIB beschikking.

Met wie delen wij je gegevens?

Wij delen je gegevens niet met derden. De door jou zelf aangeleverde gegevens delen wij enkel met de relevante partijen van de Staat der Nederlanden (bijvoorbeeld: Openbaar Ministerie, Rechtbank, Gerechtshof en/of Raad van State).

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als bedrijf een bewaarplicht met betrekking tot persoonsgegevens. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals de fiscale bewaarplicht. Ook nadat je zaak is afgehandeld bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we je dossier in ieder geval nog 2 jaar na afronding van de zaak. Facturen en besluiten/uitspraken met daarin uitgekeerde bedragen bewaren we 12 jaar.

Als je cliënt bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Aanmelden

Als je je bij ons aanmeld met een nieuwe zaak leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens en allerlei zaken die betrekking hebben op je boete. Gedurende de behandeling van je zaak kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens aanpassen.

Gedurende de behandeling van je zaak kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld doordat we van het Openbaar Ministerie of de politie nadere gegevens ontvangen over je zaak (een flitsfoto bijvoorbeeld). Ook leggen we de correspondentie vast die plaats vindt tussen jou als cliënt en ons.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en de dienst te kunnen leveren die we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je cliënt bij ons bent en je doet een verzoek om een specifieke dienst die  dan ontvang je een factuur en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een deurwaarder om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je cliënt bij ons wordt voor een specifieke  dienst, zult moeten betalen voor de diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we in dat geval met elkaar gesloten hebben.

4. Je privacyrechten

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage

Recht op rectificatie en aanvulling

Recht op een menselijke blik

Recht op beperking van de verwerking

Recht op data portabiliteit

Recht op vergetelheid

Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het contactformulier op de contactpagina Contact van Boete.nu.

Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bezwaar Persoonlijk advies binnen één dag

Boete aanvechten Hoog slagingspercentage